+36 70 636 7676

Iskolánk

• Szelektív szemétgyűjtés
• Élősarkok
• Virágos- és konyhakert

Iskolánk különös tekintettel van a természeti környezetre. Ilyen irányú tevékenysége alapkövei az újrahasznosítás, az energiatakarékosság, a környezet- és egészségvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, biokertészet. Iskolánkba járó gyermekek szüleivel végzett elégedettség mérés során kiderült, hogy környezettudatos nevelésünket, annak eredményét a válaszadók szinte kivétel nélkül kiválónak ítélték meg. Elmondásuk szerint gyermekük viselkedésén nap mint nap tapasztalható ez irányú törekvésünk jótékony hatása, mely megnyilvánul a természeti környezethez való viszonyulásukon, kialakított kapcsolatukon, iskolán kívül is, otthoni környezetben. Szolgáltatásaink egyik legerősebb területe a környezettudatos nevelés, melynek támogatása, az arra való alapozás kiemelten fontos a jövőben is.

Mindezt emelt óraszámú természettudományos oktatással, szakkörökkel, szelektív szemétgyűjtéssel, saját konyhakertünk, iskolai élősarkok, állataink, növényeink gondozásával valósítjuk meg.

Napjainkban egyre erősebb az az igény, hogy egy vagy több idegen nyelvet beszéljünk, használjunk. Ezt az igényt nem más, mint a mindennapi élet támasztja velünk szemben. Európa szívében és a világban a ma felnövő generációnak már elengedhetetlen a sikeres boldoguláshoz, az eligazodáshoz, a lehetőségek minél szélesebb kiaknázásához az idegen nyelv(ek) ismerete.

Azon túl, hogy segít az eligazodásban, érvényesülésben, számos jótékony hatással van ránk. Segít, hogy nyitottak legyünk más népek kultúrájára, megismerhessük történelmüket, gazdagítja tudásunkat, fejleszti személyiségünket.

Egyre szélesebb körben, valós igényként azonosítható az idegen nyelv tanulása az iskolaválasztó családok között, már alsó tagozatos gyermekek esetében is. Az elmúlt tanév során döntött úgy a fenntartó és a vezetőség, hogy iskolánkban is szükséges e terület fejlesztése, magasabb óraszám biztosítása. Ennek eleget téve, jelentős ráfordításokat eszközöltünk. A korábbi egy főről, háromra növeltük az angol nyelvet oktató pedagógusok számát, köztük egy anyanyelvi angol tanár foglalkoztatásával.

Az új modell bevezetésével a hagyományos kerettantervi óraszámokat biztosító nyelvoktatáson túl, bevezettük a készségtárgyaknál a két tanítási nyelvű oktatást. Ezzel a fejlesztéssel a gyerekek heti óraszáma átlagosan négy – öt órával nőtt. Ehhez járulnak még hozzá az Egyesült Államokból hozzánk érkezett anyanyelvi pedagógus vezette tanórák, melyek valóságos anyanyelvi környezetet teremtenek a gyerekek számára, valamint további óraszám emelkedést eredményeznek. Ezeken a foglalkozásokon, a hagyományos angol órákon elsajátított ismereteiket próbálhatják ki a tanulók. Jelenleg a fejlesztésnek köszönhetően, átlagosan heti hét és tíz óraszámban tanítjuk az angol nyelvet az iskolában. Folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket mind a gyerekek, mind a szülők és az órákat tartó pedagógusok részéről, a tapasztalatok alapján a szükséges fejlesztéseket folyamatosan elvégezzük.

Célunk, hogy a tantermi, hagyományos keretekből is kilépve, más iskolai helyzetekben, kommunikáció útján is sajátítsák el az idegen nyelvet a gyerekek. Tapasztaljuk, hogy az órákon, különböző foglalkozásokon használt kifejezéseket, nyelvi fordulatokat rövid időn belül elkezdik a gyerekek használni, úgy, hogy észre sem veszik, egy idő után pedig természetessé válik számunkra, hogy egy tárgyat, cselekvést több formában is meg lehet nevezni, ki lehet fejezni.

Illeszkedve a MOA Suli arculatába, a nyelvórákon is nagy hangsúlyt kap a nyelvet tanuló gyerekek személyisége, nyelvhez fűződő viszonya, haladási üteme, terhelhetősége. Az idegen nyelvi foglalkozások során is maximálisan kihasználjuk az alacsony csoportlétszámok adta lehetőségeket, a személyre szabott oktatás lehetőségét, az egyéni odafigyelést, a differenciálást, mindezzel oldani is szeretnénk az esetleges, a csoportban az eltérő szintekből fakadó egyéni gátlásokat. Biztosítjuk, hogy mindenki a neki megfelelő szinten és tempóban haladhasson. Az alkalmazott módszertani sokszínűség, több tanulási-tanítási szintér az egyéni igényeket is igyekszik kielégíteni, hogy mind a gyerekek, mind a szülők elégedettek legyenek, a nyelvtanulás valóban eredményes legyen.
Akik mindezt a gyerekekkel megvalósítják, három kedves, mosolygós és felkészült pedagógus, Hope, Mariann és Betti néni.
Célunk, hogy örömteli legyen mindenki számára a nyelvtanulás.

Iskolánk Budapest egyik legszebb településrészén, Óbudán családi házak közt, békés, zöldövezeti környezetben található, gyönyörű kilátással a Tábor-hegy erdős, fás hegyoldalára.

Iskolánk épületében nyolc tanterem, fejlesztőszoba, tornaterem, klubszoba, étkező, nyolc mosdó és illemhely került kialakításra. A hagyományos oktatási eszközökön túl, tanulói számítógépek, interaktív tábla segíti a tanulás-tanítás folyamatát. Az épület teljes területén vezeték nélküli internet elérés biztosított.
Intézmény választáskor szülői részről egyik kiemelt szempontként jelenik meg, hogy a családon belüli értékrend és elvárások kapjanak helyet a leendő intézményben, legyen lehetőség a szoros család és iskola közötti kapcsolattartásra, lehetőség szerint illeszkedni tudjon az iskolai nevelés a családon belüli nevelésbe és viszont. Intézményünk egyik fontos törekvése a szülő – iskola kapcsolat szorosra fűzése. Célunk, hogy napi szinten kapcsolatban legyünk gyermekeink családjával. Ez minden gyermeknek jó, különösen abban az esetben, ha az iskola és otthon átmenetet napról napra segíthetjük azzal, hogy szüleiktől tudjuk, mi történt velük előző nap otthon, vagy akár ismerjük, hogy indult a reggeljük.

A MOA Suli legfontosabb partnere a szülő, akivel együttműködve az iskola kiszámítható, biztonságot és családias légkört biztosító hellyé válik az ide járó gyermekek számára.

Iskolánkba járó gyermekek szülei lényegesnek tartják, hogy élvezzen prioritást a gyermek személyisége és képességeinek figyelembevétele, kapjanak elegendő, vagy annál is több figyelmet, az iskolai légkör legyen gyermekközpontú, nyugodt, barátságos.
Az intézmény által működtetett minőségbiztosítási rendszer részeként végzett szülői elégedettség mérés eredménye: A MOA Magán Általános Iskola egy gyermekközpontú, demokratikus, humánus intézmény, amire nagyon büszkék vagyunk.

Egy olyan nevelési-oktatási intézmény vagyunk, mely vállalását és tevékenységét tekintve hiánypótló a személyre szabottság, egyéni foglalkozás, kis létszámú foglalkozások, a segítségnyújtás és tehetséggondozás terén.

Iskolánk alapfeladata az alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, mely nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés-oktatás. Ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységünk a köznevelés egyik kiemelt feladata, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. A hatékony integrált és/vagy inkluzív nevelés szolgálatában is állnak az alacsony létszámú csoportok, egyes csoportokon belül pedig korlátozott, évfolyamonként két-két különleges bánásmódot igénylő gyermekkel. Fentiek alapján igyekszünk az igazi integrációt is megvalósítani, szeretetteljes, családias környezetben.

Az egy évfolyamra felvehető gyermek létszám maximum nyolc fő. Ez az alacsony osztálylétszám a tanítás és tanulás hatékonyságát szolgálja, a gyermekek tanulmányi eredményének javulásához kíván hozzájárulni. A tanulócsoportok kialakítása életkor szerint, évfolyamokba sorolással történik. Bizonyos tantárgyak esetében, ahol a hatékonyság szempontjából fontos az együtt gondolkodás, kreativitás, például rajz és technika órákon, vagy, ahol a nagyobb létszámú közös tevékenység hoz jobb eredményt, például ének és testnevelés órák, a gyerekek csoportösszevonással dolgoznak.
Az oktatási idő jellemzően negyvenöt perces foglalkozásokra és tizenöt perces szünetekre tagolódik. Első és második évfolyamon, de jellemzően az iskolát kezdő elsősöknél érvényesül a fokozatosság, itt rugalmas az időkezelés, tehát lehetőség van rövidebb foglalkozások tartására, hosszabb, rövidebb pihenőidők beiktatására.

Az intézmény pedagógusai különböző tanulásszervezési módokat alkalmaznak, ilyenek például a frontális vagy egyéni munka, de a tantárgy jellegéből adódóan, például természetismeret, technika órákon rendszeresen dolgoznak párban, csoportban. Hangsúly kerül az egyéni megismerésre, tapasztalásra és az azon alapuló tanulásra például ének-zene, vagy szintén a természetismeret foglalkozásokon, szakkörökön.

ÚJDONSÁG!

• Mozgásterápia
Az egyéni igényeket szem előtt tartva 2014 szeptemberétől lehetőség nyílik iskolánkban, hogy a gyerekek tanulási vagy magatartási nehézségein mozgásterápiával segítsünk, teljesítményüket javítsuk. A komplex mozgásterápia nagyon jól használható az iskolások tanulási – magatartási zavarainak korrekciójára, illetve ovisoknál a zavarok megelőzésére. Előny, hogy a gyerekek iskolaidőben, saját iskolájukban és a már megismert – megszeretett pedagógussal vehetnek részt a mozgásterápián!
• TSMT fejlesztőtorna
A 20 éves óbudai BHRG Alapítvánnyal együttműködve biztosítjuk a hozzánk járó gyermekeknek, hogy tanítási időben, a testnevelés órák terhére kaphassák meg a hat, hét éves korban nagy jelentőségű, és akár kilenc, tizenkét éves korig is eredményes speciális fejlesztést. Célunk, hogy jelentős terhet vegyünk le a szülők és gyerekek válláról, akik jellemzően csak tanítási idő után tudják megoldani az ilyen jellegű külön foglalkozás igénybe vételét.

Iskolánkban mindennapos testnevelés zajlik minden évfolyamon.
Az alsóbb évfolyamokban, főleg elsőben, minden feladatot játékosan valósítunk meg, hiszen a gyerekek alapvető tevékenysége a játék.
Hiszünk benne, hogy a játékos testnevelésórák segítségével a gyerekek megszeretik a mozgást, ezért örömmel vesznek részt az órákon.
A játékos testnevelésórák hatására élvezik a mozgást, hosszabb távon szükségletté válik számukra, aminek nagy szerepe van –többek között– az egészség megőrzésében, az eredményes tanulásban.
Második, harmadik évfolyamon is változatosan, játékosan telnek az órák, azonban itt már komolyabb feladatokkal egészül ki a program, mint például a tornával, atlétikával és gimnasztikával.

A felső évfolyamokban a kondicionális és koordinációs képességek sokoldalú fejlesztése történik.

A testnevelés órákat egészítik ki, a gyerekek által nagyon kedvelt délutáni sport szakkörök.
Ezeken a foglalkozásokon a szakkörösök megismerkednek a különböző labdajátékokkal, mint a floorball, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda és a röplabda. Ezek, és más játékok végzése közben sokoldalúan fejlődnek képességeik; megtanulnak együttműködni társaikkal, gyorsan reagálni az adott szituációban, megtanulják a különböző sportágak alap taktikai- és technikai elemeit.

Iskolánkban heti két testnevelés óra kiváltható két óra úszással. Szakképzett úszóedzőkkel, gyönyörű, modern környezetben játékos, technikai, erőnléti úszásoktatásban részesülnek a foglalkozást választó gyerekek.

A MOA Suliban nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre is.

Iskolánk pedagógusai között többen is foglalkoztak, foglalkoznak művészetekkel, zenével, kézművességgel. Ismereteinket, élményeinket folyamatosan adjuk át az érdeklődő gyerekeknek is. Erre nyújtanak lehetőséget a tanórai és szakköri foglalkozások.

Rajz és technika tanórákat művésztanár vezeti, aki számos érdekes, különleges technikát is tanít a gyerekeknek, a hagyományos tantervi ismereteken túl. Gazdag ismeretanyaggal rendelkezik rajz, grafika, szobrászati alapismeretek, festészeti technikák, textiltervezés, kivitelezés, gyöngyfűzés, bőrdísz technikák területéről.

Vidám hangulatú, ének, dal központú ének-zene foglalkozásokon elsősorban dallami és ritmikai készségfejlesztés történik. Ezt egészíti ki a hangszeres oktatás, melyet szakköri keretekben valósítunk meg. A szakkörös gyerekeknek lehetőségük nyílik a gitár és furulya megismerésére, a hangszeres játék alapjainak elsajátítására.

  • Tanulószoba, leckét nem viszünk haza 🙂
  • A tanítási órák után, a szakköri foglalkozások előtt minden nap tanulószobában oldjuk meg az aznapi házi feladatokat. A házi feladat lényege, hogy a pedagógus ellenőrizhesse, a délelőtti foglalkozásokon mennyire mélyült el az ismeret, van-e szükség ismétlésre, további gyakorlásra. A házi feladat mennyiségét ennek megfelelően is úgy tervezzük, hogy délután már ne legyen túl megterhelő, a rendelkezésre álló idő alatt elkészíthető legyen, a fent említett ellenőrzésre éppen elegendő információt nyújtson. Házi feladat soha nem marad megoldatlan, nem marad másnapra, amit a feladatok mennyisége, a tanulószobás pedagógus segítség nyújtása is biztosít. Így délután, a suli után nincs már más, csak a család, a játék, a pihenés 🙂
  • Változatos, speciális igényeket (pl. liszt érzékenység, laktóz mentesség) is kielégítő étrendet biztosítunk gyermekeinknek.
  • Iskolánk tanulói teljes iskolaorvosi ellátásban részesülnek, továbbá rendszeresen ellátogat hozzánk a védő néni is.
  • Heti rendszerességgel tart fogadó órát gyermekpszichológusunk.
  • A tanítási hét minden napján, a délutáni idősávban különböző szakkörökből választhatnak a gyerekek. Választható például az angol, sport, gitár, furulya, természetismeret vagy a népi játékok szakkör.
  • Iskolánk a nyári szünet idejére sem zár be. Az utolsó tanítási hét után kéthetes ciklusokban váltják egymást táboraink egészen augusztus végéig. Egy-egy tábori ciklus különböző témákat dolgoz fel. Ilyenek például a mese, sport, az angol nyelv, kézművesség, természetismeret vagy akár a fotózás, filmkészítés színes világa. A kéthetes táborokat iskolánk pedagógusai tervezik meg és vezetik. A programsorozat izgalmas, változatos témákkal tartalmas szórakozást kínál óvodásoknak, iskolásoknak egyaránt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kedves Szülők, kedves Érdeklődők!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy integráló iskola lévén nagyfokú érdeklődés volt sajátos nevelési igényű, tanulási vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, oktatása iránt. Iskolánkban ezen férőhelyek száma teljesen megtelt, így jelenleg nem tudjuk fogadni a nevezett nehézségekkel küzdő gyermekeket.

Szíves megértésüket köszönjük!