Pedagógiai program kivonata

Pedagógiai programunk négy alapelvre épül:

 1.  Személyközpontúság,
 2. Közösségformálás,
 3. Korszerű tudás, valamint
 4. Társadalmi és környezeti nevelés.

1. Személyközpontúság

Feladatunk, hogy a minden gyermekben megbújó kíváncsiságot és tanulási vágyat ébren tartva, fejlesszük képességeiket, kibontakoztassuk tehetségüket, és felkészítsük őket az ismeretek befogadására, majd a továbbtanulásra.

Nevelési-oktatási programunkban a személyközpontúság elve mentén a következő szempontokat részesítjük előnyben:

 • a megismerés, a tanulás iránti érdeklődés felkeltése
 • az egészséges önértékelés, önbizalom erősítése
 • tanulási motiváció kialakítása
 • differenciált fejlesztés, esélyegyenlőség biztosítása
 • fokozatosság és folyamatosság elvének érvényesítése
 • a tehetség felkutatása és kibontakoztatása
 • egyéni tehetséggondozás, prevenció , fejlesztés biztosítása
 • korosztályok közötti átmenet (óvodából iskolába, általános iskolából középiskolába) segítése
 • a játék és mozgás iránti vágy kielégítése.

 2. Közösségformálás

Iskolánk családias, közösségformáló iskola. Szorosan együttműködünk a hozzánk járó gyermekek szüleivel, bevonjuk őket tevékenységeinkbe.
Feladatunk, hogy olyan értékeket képviseljünk, amelyet diákjainktól is elvárunk. Fontos számunkra egymás elfogadása, a tolerancia, a lojalitás, az egymásra való odafigyelés, a partnerség és a közösségi gondolkodás.
A tanár-diák viszonyt nálunk a partnerség, az együttműködés és a kölcsönös tisztelet jellemzi.

Nevelési-oktatási programunkban a közösségformálás elve mentén a következő szempontokat részesítjük előnyben:

 •     közösségtudatos magatartás, az egymásra való odafigyelés, a közösségi gondolkodás elősegítése
 •     a közös munkára, játékra való igény kialakítása
 •     a közösség erejének tudatosítása: egymás segítése, közös célok megvalósítása
 •     az együtt alkotás, a közös siker örömének megismertetése
 •     a szabadidő tartalmas eltöltésének támogatása
 •     gyermekvédelem a káros környezeti és társadalmi hatásoktól
 •     szülő-iskola kapcsolatának erősítése a közös nevelés érdekében.

3. Korszerű tudás – a ’Tudás háza’

Óráinkon a gyermekek egyéni igényeinek függvényében rugalmasan alkalmazzuk a különböző korszerű tanítási módszereket, mint például a kooperatív tanulás, a projekt módszer, kiscsoportos foglalkozások, valamint a kompetencia-alapú fejlesztés. Ezen módszerek segítséget nyújtanak abban, hogy tanulóink ne csak megtanulják vagy ’bemagolják’ a tananyagot, hanem értsék és alkalmazni is tudják majd a későbbiekben a tanultakat.
Kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az egyéni képességek figyelembevételét és maximális kibontakoztatását. Célunk, hogy nyitott, érdeklődő és a tudást tisztelő gyermekek kerüljenek ki az iskolánkból.

Nevelési-oktatási programunkban a korszerű tudás elve mentén a következő szempontokat részesítjük előnyben:

 •     a NAT által előírt ismeretanyag elsajátítása
 •     tanulóink felkészítése a középiskolai felvételire, továbbtanulásra
 •     kompetenciafejlesztés a különböző szakterületeken (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, természettudományos, digitális, hatékony és önálló tanulás, szociális és állampolgári, esztétikai és művészeti)
 •     a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása
 •     a kor technikai eszközeinek biztonságos használatának elsajátítása, a digitális írástudás elősegítése
 •     médiaműveltség kialakítása
 •     a különböző szakmák megismertetése a pályaválasztás megkönnyítése érdekében
 •     A mindennapi életvitel tudásanyagának átadása (gazdasági ismeretek, KRESZ, háztartási ismeretek stb.)

 4. Társadalmi és környezeti nevelés

Célunk, hogy nemzeti és európai identitástudattal rendelkező tudatos állampolgárokat neveljünk, akik tisztelik a hagyományokat, tisztában vannak, és tudatosan alkalmazzák a demokrácia szabályait. Fontosnak tartjuk, hogy másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és értékrenddel rendelkező, tudatos gyermekek kerüljenek ki iskolánkból, akik felnőttként magabiztosan képviselik majd saját, és közösségük érdekeit, aktívan és felelősen részt tudnak venni kisebb és tágabb közösségük életében, valamint környezet- és egészségtudatosan élnek.
Fontosnak tartjuk, hogy tiszteljék, és szeressék is természeti környezetüket és tegyenek meg mindent a természet értékeinek megőrzéséért. Legyen igényük a rendre és a tisztaságra maguk körül is.

Nevelési-oktatási programunkban a társadalmi és környezeti nevelés elve mentén a következő szempontokra fektetünk hangsúlyt:

 •     Környezetünk védelme (szelektív szemétgyűjtés az iskolában, emelt szintű környezeti nevelés)
 •     a tanulók jogainak és kötelességeinek tudatosítása
 •     egészségtudatos nevelés, környezeti nevelés fontosságának hangsúlyozása
 •     alapvető higiénia és testi nevelés fontosságának tudatosítása
 •     a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák megismerésének elősegítése, Európához való tartozás tudatosítása
 •     Hon és népismeret