Pedagógusaink

Tóth Beáta – természettudományos tárgyak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem földrajz-környezettan szakos tanárként. Számomra a tanítás a változatosságot jelenti. Minden nap más és más, újra és újra tartogat valami meglepetést. Osztályfőnökként dolgozom az intézményben, emellett természetismeretet tanítok alsó- és felső tagozaton, illetve természettudományos szakköröket tartok.

Szántó Klaudia – tanító, matematika

Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán, matematika műveltségterületen szereztem. Úgy gondolom, hogy a leghatékonyabb pedagógiai módszerek a gyerekek egyéni szükségleteihez és képességeihez igazodnak, melyek kiscsoportos tevékenységekkel könnyen elérthetőek. A lehetőségekhez, és a fejlesztendő területekhez mérten szeretném, minél játékosabb, befogadhatóbb, és kreatívabb formában átadni a tananyagot. Emellett fontosnak tartom kiemelkedően tehetséges tanulók oly módon történő további képességfejlesztését, melynek során adottságaikat hasznos tudássá lesznek képesek formálni. Az iskolában az osztályfőnöki feladatok mellett, részt veszek a felső tagozatos matematika oktatásban is.  „Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.”

Molnár Krisztina – matematika

Az Apor Vilmos Tanítóképző Főiskolán szereztem tanító diplomát matematika műveltségi területtel kiegészítve. Az iskolában folytatott munka ösztönzött arra, hogy folytassam tanulmányaimat a Savaria Egyetemen, matematika szakon. Továbbképzéseken a tehetséggondozás és a logikai játékok területén mélyítettem ismereteimet, ami által komplexként és hatékonyként érzem pedagógiai munkámat. Célom, hogy a matematika világa minden gyermek számára érdekes legyen, felkeltse érdeklődésüket, gondolkodjanak, hisz a mindennapi életben elengedhetetlen és fontos az alkalmazása. Az iskolában a felső tagozat matematika tanítása mellett osztályfőnöki feladatok színesítik mindennapjaim, délután logika szakkör keretein belül végzem a versenyekre való felkészítést és élménymatematikát.

Drahosné Zeller Liza – gyógypedagógus

Gyógypedagógus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem meg tanulásban akadályozottak és látássérültek pedagógiája szakirányon. Az egyéni készségeket és képességeket figyelembe véve tartok az iskolában fejlesztő foglalkozásokat, melyeka tanuláshoz szükséges részképességek kialakításán és megerősítésén alapulnak. Hiszem, hogy a gyermekek saját tapasztalataik és cselekvéseik által, játékos módon tudnak a legeredményesebben fejlődni, így a közösen eltöltött idő sem válhat unalmassá.

Pirchala Ilona  – gyógypedagógus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem gyógypedagógus diplomát tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon. Emellett komplex mozgásterápiás fejlesztő végzettséggel is rendelkezem. Az iskolában egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket tartok. Fontosnak tartom az egyéni sajátosságokra és erősségekre épülő képességfejlesztést, valamint a játék és mozgás szerepét a tanulásban és személyiségfejlődésben.

Tóth-Baranyi Tamara – testnevelés

Testnevelő-edző képesítésemet a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem. A tanítás mellett atléta edzőként is dolgozom a Vasas SC-nél. Két és fél éves gyakorlati múltam mellett folyamatosan képzem magam. Elvégeztem két továbbképzést: Szivacskézilabda 1-4. osztályig, illetve A grassroots labdarúgás alapjai 5-12. évfolyamig. Délutáni foglalkozásként az iskolában szivacskézilabda szakkört tartok. Az életemben mindig fontos szerepet töltött be a sport. Célom, hogy ezt a mentalitást a gyermekeknek is átadjam, és a mozgás, a játék szeretetére neveljem őket.

Szabó Dávid – magyar irodalom és nyelvtan, erkölcstan, média

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem alapszakos diplomát magyar - filmelmélet és filmtörténet szakon, majd ugyanitt végeztem el a magyar - család- és gyermekvédő tanári mesterképzést. Úgy érzem, hogy az évek során megszerzett elméleti és gyakorlati tudás kellő alapot biztosít, hogy hivatásomat, a gyermekek oktatását és nevelését hatékonyan végezzem. A MOA Magániskola felsős csoportjaiban tanítok magyar nyelvet és irodalmat, valamint osztályfőnöki teendőket is ellátok. Emellett vezetem az iskola média szakkörét.

Csonka Judit – tanító, angol nyelv

Tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán végeztem tanító szakon, angol műveltségterülettel. Alsó tagozatos osztályfőnökként matematikát, írást, olvasást tanítok. Mindezek mellett az idegen nyelvoktatásban veszek részt, illetve TSMT terapeutaként egyéni mozgásterápiás foglalkozásokat tartok. Fontosnak tartom, hogy óráimat az élmény- és tevékenységközpontúság határozza meg, ezáltal segítve a gyerekeket abban, hogy számukra a tanulás öröm legyen.

Madaras Rita – történelem, magyar, ének-zene

Diplomát az ELTE-BTK-n szereztem magyar-történelem tanári szakon, de a zene is fontos szerepet töltött be az életemben: hegedülni, majd gitározni tanultam. Meggyőződésem, hogy a zene nemcsak az életet teszi szebbé, hanem a tanulást is megkönnyíti.
Egy biztonságos, bizalmi légkör megteremtésére, ahol a gyerekek nyitottá válnak egymásra, valamint a tananyag elsajátítására.
A MOA suliban az tetszik, hogy van mód egymás megismerésére, illetve, hogy a kiscsoportos foglalkozások keretében lehetőség van gondolkodtatni, differenciálni és többféleképpen közelíteni a tananyaghoz. Osztályfőnökként a legfontosabbnak azt tartom, hogy mindenki megtalálja azt, amitől sikeresnek érezheti magát.

Aranyi Zita – tanító, angol nyelv

Tanulmányaim során hamar tudtam, hogy a munkámban gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A Debreceni Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán szereztem diplomámat, ahol lehetőséget kaptam különböző európai országok meglátogatására, és ezek oktatási rendszerének megismerésére. Az itt látottak motiváltak arra, hogy a magyar nyelv és irodalom mellett az angol műveltségi területet is elvégezzem. A főiskola után pedig a Comenius ösztöndíjjal Newcastle egyik általános iskolájában kaptam helyet, mint tanár asszisztens. Az itt eltöltött három év alatt szerzett tapasztalataimmal szeretném a MOA Suli életét még színesebbé, a nyelvtanulást még érdekesebbé tenni.

Dobozi Tímea  – tanító

Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskola Karán végeztem tanító szakon, ember és társadalom műveltségterületen. Pedagógiai munkámban fontosnak tartom az élmény alapú oktatást, melynek során a gyerekeket aktív tevékenységekkel vonjuk be a tanulás és tanítás folyamatába. Ezáltal élményszerűvé, örömtelivé válik az új tudás elsajátítása és belsővé válása, a gyermekek motiváltak lesznek, mely elősegíti a hatékony tanulást. Foglalkozásaimon hangsúlyos szerepet kapnak a játékos feladatok, módszereimet és munkaformáimat a gyerekek egyéni szükségleteihez igazítom. Alsó tagozatos osztályfőnökként olvasást, írást, matematikát, környezetismeretet, valamint erkölcstant tanítok a gyerekeknek.

Berényi-Ács Gabriella - Logopédus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán végeztem logopédus tanár - pszichopedagógus terapeuta szakon. Az iskolában egyéni logopédiai foglalkozásokat tartok. Fontos számomra, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek az órákra és a közös munka mihamarabb sikerélményt adjon nekik.

Szabados Dóra  – tanító

Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán, vizuális nevelés műveltségterületen szereztem. A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, komplex módszerekkel és egyéni odafigyeléssel, szeretném felébreszteni a gyerekek kíváncsiságát és tanulás iránti vágyát. A tantárgyak tudásanyaga természetes módon összefügg egymással, éppen ezért adott témákat felölelő projektekben tanítok. A differenciált tevékenységek mellett fontosnak tartom az együttműködésre való képesség fejlesztését. A tanórákon nagyrészt csoportokban, kooperatív módon dolgoznak a gyerekek, így megtapasztalják az egymásra figyelést, a szolidaritást, a felelősségvállalást, és az együtt alkotás örömét. Egyik fő célom, hogy a gyerekek az iskolában is jól érezzék magukat, és a tanulás egy felfedezés, öröm legyen számukra.