facebook

+36 70 636 7676

 

Pedagógusaink

Fejes Gabriella - 1. osztály

Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végeztem tanító szakon, testnevelés műveltségterülettel. Tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy a gyerekek akkor tudnak igazán lelkileg megnyílni és szellemileg továbbfejlődni, ha az iskolában nyugodt, szeretetteljes, vidám és támogató környezetben tölthetik mindennapjaikat. Munkám során arra törekszem, hogy ezt a légkört megteremtsem számukra. Ehhez a MOA suli szellemisége is nagyban hozzájárul. A foglalkozásokon szívesen ötvözöm a hagyományos módszereket a játékos és modern tanulási technikákkal. Alsó tagozatos osztályfőnökként matematikát, olvasást, írást, testnevelést, rajzot és technikát tanítok a gyerekeknek.

Csonka Judit - 3. osztály

Tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán végeztem tanító szakon, angol műveltségterülettel. Alsó tagozatos osztályfőnökként matematikát, írást, olvasást tanítok. Mindezek mellett az idegen nyelvoktatásban veszek részt, illetve TSMT terapeutaként egyéni mozgásterápiás foglalkozásokat tartok. Fontosnak tartom, hogy óráimat az élmény- és tevékenységközpontúság határozza meg, ezáltal segítve a gyerekeket abban, hogy számukra a tanulás öröm legyen.

Szántó Klaudia – 4. osztály

Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán, matematika műveltségterületen szereztem. Úgy gondolom, hogy a leghatékonyabb pedagógiai módszerek a gyerekek egyéni szükségleteihez és képességeihez igazodnak, melyek kiscsoportos tevékenységekkel könnyen elérthetőek. A lehetőségekhez, és a fejlesztendő területekhez mérten szeretném, minél játékosabb, befogadhatóbb, és kreatívabb formában átadni a tananyagot. Emellett fontosnak tartom kiemelkedően tehetséges tanulók oly módon történő további képességfejlesztését, melynek során adottságaikat hasznos tudássá lesznek képesek formálni. Az iskolában az osztályfőnöki feladatok mellett, részt veszek a felső tagozatos matematika oktatásban is.
„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.”

Szabó Dávid - 5. osztály, magyar irodalom és nyelvtan, média

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem alapszakos diplomát magyar - filmelmélet és filmtörténet szakon, majd ugyanitt végeztem el a magyar - család- és gyermekvédő tanári mesterképzést. Úgy érzem, hogy az évek során megszerzett elméleti és gyakorlati tudás kellő alapot biztosít, hogy hivatásomat, a gyermekek oktatását és nevelését hatékonyan végezzem. A MOA Magániskola felsős csoportjaiban tanítok magyar nyelvet és irodalmat, valamint osztályfőnöki teendőket is ellátok. Emellett vezetem az iskola média szakkörét.

Tóth Beáta - 6. osztály, természettudományos tárgyak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem földrajz-környezettan szakos tanárként. Számomra a tanítás a változatosságot jelenti. Minden nap más és más, újra és újra tartogat valami meglepetést. Osztályfőnökként dolgozom az intézményben, emellett természetismeretet tanítok alsó- és felső tagozaton, illetve természettudományos szakköröket tartok.

Kováts Szabolcs Balázs - 8. osztály, történelem, ének-zene, testnevelés

Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Történelem - Ének-zene Szakán szereztem első pedagógus diplomámat, majd a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán történész szakos középiskolai tanárként végeztem. Szerencsésnek tartom magam, mert azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Az iskolában történelmet és ének-zenét tanítok, emellett a délutáni sport szakkörön hasznát veszem labdarúgó edzői képesítésemnek is.

Aranyi Zita – angol nyelv

Tanulmányaim során hamar tudtam, hogy a munkámban gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A Debreceni Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán szereztem diplomámat, ahol lehetőséget kaptam különböző európai országok meglátogatására, és ezek oktatási rendszerének megismerésére. Az itt látottak motiváltak arra, hogy a magyar nyelv és irodalom mellett az angol műveltségi területet is elvégezzem. A főiskola után pedig a Comenius ösztöndíjjal Newcastle egyik általános iskolájában kaptam helyet, mint tanár asszisztens. Az itt eltöltött három év alatt szerzett tapasztalataimmal szeretném a MOA Suli életét még színesebbé, a nyelvtanulást még érdekesebbé tenni.

Tömöri-Takács Bernadett - angol nyelv

Diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem angol nyelv- és irodalom szakos bölcsész/tanár végzettséggel. A MOA magániskolában a készségtárgyak angol nyelvű oktatását végzem a szakos kollégával együttműködve. A diákok a hagyományos angol órákra építkezve és azt kiegészítve megtanulják az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó ismereteket angol nyelven is. Célom, hogy a gyerekek a nyelvet magabiztosan, önállóan az angol órák hagyományos kereteiből kilépve is bátran alkalmazzák.

Keszőcze Mariann - angol nyelv

A Miskolci Egyetemen végeztem angol nyelvtanárként, illetve okleveles közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A MOA iskolában általános angolt tanítok. Tapasztalatom szerint, ha a gyerekek jó hangulatban, tevékenyen és pozitív élményeket is megélve találkoznak az angol nyelvvel, hatékonyabban sajátíthatják el a nyelv alapjait és bátrabban kommunikálnak angolul. „Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.” (Kodály Zoltán).

Drahosné Zeller Liza - gyógypedagógus

Gyógypedagógus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem meg tanulásban akadályozottak és látássérültek pedagógiája szakirányon.
Az egyéni készségeket és képességeket figyelembe véve tartok az iskolában fejlesztő foglalkozásokat, melyeka tanuláshoz szükséges részképességek kialakításán és megerősítésén alapulnak. Hiszem, hogy a gyermekek saját tapasztalataik és cselekvéseik által, játékos módon tudnak a legeredményesebben fejlődni, így a közösen eltöltött idő sem válhat unalmassá.

Pirchala Ilona - gyógypedagógus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem gyógypedagógus diplomát tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon. Az iskolában egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket tartok. Fontosnak tartom az egyéni sajátosságokra és erősségekre épülő képességfejlesztést, valamint a játék szerepét a tanulásban és személyiségfejlődésben.

Erdélyi - Gyöngyössy Júlia - 3. osztály

Diplomámat a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében szereztem konduktor-tanító szakon. Alsó tagozatos osztályfőnökként matematikát, olvasást, írást és környezetismeretet tanítok. A tananyag elsajátításának támogatása mellett hivatásom egyik leghangsúlyosabb feladata, hogy az iskolás évek folyamán a gyermekek pozitív énképe kialakuljon, illetve megerősödjön. E cél érdekében a tanulók megismerésére, valamint értékeik felismerésére, fejlesztésére, tudatosítására törekszem. Boldoggá tesz az, hogy az iskola falai között annak élhetek, amit valóban szeretek.

Segítőink

Érsek Dóra - pszichológus

Pszichológiai tanácsadás. Egyéni és csoportos foglalkozások vezetése,a gyerekek és pedagógusok munkájának támogatása.

Szemenyei Gyöngyvér - logopédus

Egyéni logopédiai foglalkozások tartása.

Kovács Réka - logopédus

Egyéni logopédiai foglalkozások tartása.