Pedagógusaink

 

 

 

Tóth Beáta –  Intézményvezető – földrajz-környezettan szakos tanár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem földrajz-környezettan szakos tanárként. Számomra a tanítás a változatosságot jelenti. Minden nap más és más, újra és újra tartogat valami meglepetést. Osztályfőnökként dolgozom az intézményben, emellett természetismeretet tanítok alsó- és felső tagozaton, illetve természettudományos szakköröket tartok.

 

 

 

 

 

Drahosné Zeller Liza – gyógypedagógus

Gyógypedagógus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem meg tanulásban akadályozottak és látássérültek pedagógiája szakirányon. Az egyéni készségeket és képességeket figyelembe véve tartok az iskolában fejlesztő foglalkozásokat, melyek a tanuláshoz szükséges részképességek kialakításán és megerősítésén alapulnak. Hiszem, hogy a gyermekek saját tapasztalataik és cselekvéseik által, játékos módon tudnak a legeredményesebben fejlődni, így a közösen eltöltött idő sem válhat unalmassá.

 

 

 

 

Pirchala Ilona – gyógypedagógus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem gyógypedagógus diplomát tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon. Emellett komplex mozgásterápiás fejlesztő végzettséggel is rendelkezem.
Az iskolában egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket tartok. Fontosnak tartom az egyéni sajátosságokra és erősségekre épülő képességfejlesztést, valamint a játék és mozgás szerepét a tanulásban és személyiségfejlődésben.

 

 

 

 

Szabó Dávid – erkölcstan, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem alapszakos diplomát magyar – filmelmélet és filmtörténet szakon, majd ugyanitt végeztem el a magyar – család- és gyermekvédő tanári mesterképzést. Úgy érzem, hogy az évek során megszerzett elméleti és gyakorlati tudás kellő alapot biztosít, hogy hivatásomat, a gyermekek oktatását és nevelését hatékonyan végezzem. A MOA Magániskola felsős csoportjaiban tanítok magyar nyelvet és irodalmat, valamint osztályfőnöki teendőket is ellátok. Emellett vezetem az iskola média szakkörét.

 

 

 

 

Madaras Rita – ének-zene, történelem, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Diplomát az ELTE-BTK-n szereztem magyar-történelem tanári szakon, de a zene is fontos szerepet töltött be az életemben: hegedülni, majd gitározni tanultam. Meggyőződésem, hogy a zene nemcsak az életet teszi szebbé, hanem a tanulást is megkönnyíti. Egy biztonságos, bizalmi légkör megteremtésére, ahol a gyerekek nyitottá válnak egymásra, valamint a tananyag elsajátítására. A MOA suliban az tetszik, hogy van mód egymás megismerésére, illetve, hogy a kiscsoportos foglalkozások keretében lehetőség van gondolkodtatni, differenciálni és többféleképpen közelíteni a tananyaghoz.

 

 

 

 

Thury Gábor – informatika szakos tanár

Diplomámat Sárospatakon, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán, informatika műveltségi területen szereztem. Informatika tanárként és rendszergazdaként dolgozom az intézményben. Célom, hogy sikeres és boldog gyerekeket oktassak, neveljek sikerélmény alapú kreatív módszerekkel. Az informatika a leginnovatívabb tantárgy, nagyon fontos, hogy ebben a digitális, virtuális világban a Z generáció megtanulja hasznosan használni, ezeket az infokommunikációs eszközöket. Nagy hangsúlyt fektetünk a robotika oktatásra, ezzel fejlesztve a legfontosabb készségeket pl a kreatív problémamegoldást.
Kompetenciáim közé tartozik még az iskola honlapjának és digitális naplójának a fejlesztése.

 

 

 

Vizi Tibor -természetismeret, biológia, történelem szakos tanár

vagyok, a Tibi megszólítást szeretem. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem biológia-természetismeret-történelem szakon. Később egyetemi tanulmányaimat biológiából is itt végeztem el a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. A biológiát tartom főszakomnak persze azért történelmet is szívesen tanítok. Fél évig voltam napközis tanár a Fazekas Gimnáziumban, 7,5 évig dolgoztam alma materemben a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolában, és az előző tanév második félévében érkeztem a MOA-ba. A biológián belül a növény-és állatvilágot preferálom, de a nagy sikerű Dr. House sorozatnak köszönhetően ma már az ember is érdekel és szívesen tanítom. Gyerekkori érdeklődésem a dinoszauruszok iránt a mai napig megmaradt, egyik diplomamunkám is velük foglalkozik. Másik szenvedélyem a túrázás. Ez ma már jórészt teljesítménytúrázást jelent, ami sporttevékenységnek is tekinthető, de évekkel ezelőtt az Országos és a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék Túrát is bejártam, filmet forgatva a vándorútról. Idén nyáron a sporttábor keretében néhány tanulóval ezért vállalkoztunk a kék túra egy kis szeletének bejárásába. 3 évig a Fővárosi Állat-és Növénykertben is dolgoztam önkéntesként, elég sok kulisszatitkot ismerek az állatkertről. A tanítás során célom egyrészt, hogy tanulóim jól érezzék magukat óráimon. A célom az érdeklődés felkeltése, motiválás, rácsodálkozás egyes jelenségekre. Ezért dolgoztam ki jó pár kísérletet előző munkahelyemen egy-egy jelenség látványos bemutatásához.

 

 

Ábelovszki Róbert – földrajz, rajz szakos tanár

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem rajz-földrajz szakos tanárként. Mindkét terület a világ, és a környezetünk megismerése felé vezet minket, természetesen eltérő módon. Sokszínű, izgalmas feladatokon keresztül, a digitális és multimédiás eszközöket felhasználva szeretem a tanulókat elkalauzolni a vizuális kultúra, a természeti szépségek, országok, társadalmak érdekfeszítő világába. A tanulást és az alkotómunkát remek élménynek tartom. Vallom, hogy mindenkiben, gyermekben, felnőttben egyaránt lakozik egy-egy művész, felfedező, tudós. Jómagam is foglalkozom alkotóművészetekkel a grafika, festészet, és a digitális képalkotás területén.

 

 

 

Honbolygó Klári – intézményvezető-helyettes, történelem, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán végeztem magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos tanárként. Fontosnak tartom, hogy diákjaim képességeik legjavát hozzák ki magukból, ezét változatos munkaformákat alkalmazok tanítási óráimon, segítő és elfogadó légkört kialakítva. Magyartanárként elsődlegesnek tartom az olvasás szeretetének átadását, történelemtanárként pedig a világra való nyitottságot és széles látókört igyekszem biztosítani. Osztályfőnökként a közösségépítést tartom elsődleges feladatomnak.

 

 

 

 

Takács Jácinta – német szakos tanár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem német nyelvtanári és török filológia szakos bölcsész diplomát.
Munkámban a legtöbb örömöt az adja, hogy testközelből lehetek tanúja és segítője a gyerekek kibontakozásának. Hiszek abban, hogy mindenkivel meg lehet találni a közös hangot és a jó együttműködés légköre biztosítja a jó tanulás alapját. Minden személy és minden idegen nyelv egy-egy külön világ, s ezekben a világokban izgalmas közösen kalandozni, találkozni, új ismereteket és készségeket szerezni. Német nyelvet tanítok mindazoknak, akik az angol mellett egy második idegennyelv tanulásába is belevágnak.

 

 

 

 

Nagy Orsolya – tanító, magyar műveltségi terület

Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán, magyar nyelv és irodalom műveltségterületen szereztem. Célom egy olyan közösség kialakítása, ahol családias, szeretetteljes légkörben a gyermekek saját képességeikhez mérten a legtöbbet ki tudják hozni magukból.  Hiszem, hogy a hármas egység – szülő, gyermek, pedagógus – elválaszthatatlan elegyet alkot a gyerekek fejlődésében. Mindennapjainkra a játékosság, a jókedv és a humor jellemző. A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. (Galileo Galilei)

 

 

 

 

Kőrösi Alexandra – tanító, matematika műveltségi terület

Tanítói diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, matematika műveltségi területen szereztem meg. Pedagógiai munkám során fontosnak tartom az egyéni bánásmódot, a differenciálást és a tehetséggondozást. Célom, hogy –
az élménypedagógia elvét követve – a tanulási folyamat a közvetlen tapasztalásokon és a gyerekek aktív cselekvésén keresztül történjen. A MOA suliban alsós osztályfőnöki feladatok mellett matematikát tanítok 5-6. évfolyamon.

 

 

 

 

 

Markó Tímea – tanító, testnevelő műveltségi terület

Tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán végeztem. 2002-ben diplomáztam tanító szakon, testnevelés műveltségterülettel. 2018-ban a MOA csapatában találtam meg az igazi helyem. Nem riadok meg a nehezebb helyzetektől, kitartó vagyok és erre nevelem tanulóimat is. Vallom, hogy mindenki jó valamiben, az én feladatom ennek megtalálása és elmélyítése, az esetleges akadályok leküzdése . “Semmi sem azért csodás, mert örök – hanem mert kiváltság ismerni!” (Bosszúàllók -Ultron kora)

 

 

 

 

Molnár Gábor – testnevelés szakos tanár

Molnár Gábor vagyok, az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán végeztem testnevelő szakos tanárként. Fontos feladatomnak érzem, hogy egészségtudatos, sportszerető fiatalokat neveljek, akik a későbbiekben is szívesen töltik a szabadidejüket a megszerzett mozgáskultúrával. A MOA suli felsős évfolyamain tartok testnevelés órákat, illetve heti két alkalommal sportszakkört is biztosítok diákjainknak. 

 

 

 

 

 

Berczi Viktor – tanító és történelem szakos tanár

A PTE-Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Karán és az SZTE-Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán végeztem tanító-, illetve történelem szakos tanár-művelődésszervező szakon. A MOÁ-ban tanítóként dolgozom.Fontos számomra, hogy a nyitottságot, a kíváncsiságot, a könnyedséget, a játékosságot és a közvetlenséget fenn tudjam tartani és meg tudjam erősíteni a gyerekekben. Emellett fejlesztendő képességeknek tartom az együttérzést, a felelősségtudatot, az önuralmat és az összpontosító képességet. Pedagógusi munkám során arra törekszem, hogy a gyerekek a készen kapott tudás visszaadása helyett a képességeiket a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztatása mellett az életközeli tanulással elnyert tudást ötletgazdagon és megoldásközpontúan alkalmazzák.

 

 

 

Papp Zoltán – matematika szakos tanár

Tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Informatika Karán, Informatika-matematika szakon végeztem. A legfontosabbnak tartom a diákokkal való, kölcsönös tiszteleten alapuló, személyes kapcsolatot, hiszen ha ismernek és elfogadnak engem, akkor sokkal könnyebb a matematikai tudást átadni, fontos az egymásra hangolódás. Struktúrált gondolkodásra tanítom a diákjaimat, ami szerintem szükséges a sikeres élethez, valamint arra, hogy minden helyzetben képesek legyenek problémákat megoldani a rendelkezésre álló eszközökkel. 

 

 

 

 

Fikó Olívia – tanító, matematika műveltségi terület

Tanulmányaim utolsó évét végzem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző karán, tanító szakon, matematika műveltségterületen. Célom a gyerekek motiválása, a tudásvágyuk felébresztése, ezért törekszem, hogy tudásukat játékos módon és tapasztalás során szerezzék meg. Tanítóként elengedhetetlennek tartom az egyéni képességek és készségek figyelembevételét, így fontosnak tartom a differenciálást az órák során.

 

 

 


Orbán Sándor
– tanító, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem. Voltam napközis nevelő, osztálytanító, felső tagozatos osztályfőnök. Az elmúlt éveket vállalkozóként töltöttem. Voltam újságíró, dalszerző szövegíró, előadó “művész”. De most nem ez  fontos, hanem az, hogy a fő célom, hogy a gyerekek szeressék az iskolát, a tanulást és egymást.