+36 70 636 7676

Pedagógusaink

 

Tóth Beáta – természettudományos tárgyak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végeztem földrajz-környezettan szakos tanárként. Számomra a tanítás a változatosságot jelenti. Minden nap más és más, újra és újra tartogat valami meglepetést. Osztályfőnökként dolgozom az intézményben, emellett természetismeretet tanítok alsó- és felső tagozaton, illetve természettudományos szakköröket tartok.

Molnár Krisztina – matematika

Az Apor Vilmos Tanítóképző Főiskolán szereztem tanító diplomát matematika műveltségi területtel kiegészítve. Az iskolában folytatott munka ösztönzött arra, hogy folytassam tanulmányaimat a Savaria Egyetemen, matematika szakon. Továbbképzéseken a tehetséggondozás és a logikai játékok területén mélyítettem ismereteimet, ami által komplexként és hatékonyként érzem pedagógiai munkámat. Célom, hogy a matematika világa minden gyermek számára érdekes legyen, felkeltse érdeklődésüket, gondolkodjanak, hisz a mindennapi életben elengedhetetlen és fontos az alkalmazása. Az iskolában a felső tagozat matematika tanítása mellett osztályfőnöki feladatok színesítik mindennapjaim, délután logika szakkör keretein belül végzem a versenyekre való felkészítést és élménymatematikát.

Drahosné Zeller Liza – gyógypedagógus

Gyógypedagógus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem meg tanulásban akadályozottak és látássérültek pedagógiája szakirányon. Az egyéni készségeket és képességeket figyelembe véve tartok az iskolában fejlesztő foglalkozásokat, melyeka tanuláshoz szükséges részképességek kialakításán és megerősítésén alapulnak. Hiszem, hogy a gyermekek saját tapasztalataik és cselekvéseik által, játékos módon tudnak a legeredményesebben fejlődni, így a közösen eltöltött idő sem válhat unalmassá.

Pirchala Ilona – gyógypedagógus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem gyógypedagógus diplomát tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon. Emellett komplex mozgásterápiás fejlesztő végzettséggel is rendelkezem. Az iskolában egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket tartok. Fontosnak tartom az egyéni sajátosságokra és erősségekre épülő képességfejlesztést, valamint a játék és mozgás szerepét a tanulásban és személyiségfejlődésben.

Tóth-Baranyi Tamara – testnevelés

Testnevelő-edző képesítésemet a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem. A tanítás mellett atléta edzőként is dolgozom a Vasas SC-nél. Két és fél éves gyakorlati múltam mellett folyamatosan képzem magam. Elvégeztem két továbbképzést: Szivacskézilabda 1-4. osztályig, illetve A grassroots labdarúgás alapjai 5-12. évfolyamig. Délutáni foglalkozásként az iskolában szivacskézilabda szakkört tartok. Az életemben mindig fontos szerepet töltött be a sport. Célom, hogy ezt a mentalitást a gyermekeknek is átadjam, és a mozgás, a játék szeretetére neveljem őket.

Szabó Dávid – magyar irodalom és nyelvtan, erkölcstan, média

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem alapszakos diplomát magyar – filmelmélet és filmtörténet szakon, majd ugyanitt végeztem el a magyar – család- és gyermekvédő tanári mesterképzést. Úgy érzem, hogy az évek során megszerzett elméleti és gyakorlati tudás kellő alapot biztosít, hogy hivatásomat, a gyermekek oktatását és nevelését hatékonyan végezzem. A MOA Magániskola felsős csoportjaiban tanítok magyar nyelvet és irodalmat, valamint osztályfőnöki teendőket is ellátok. Emellett vezetem az iskola média szakkörét.

Csonka Judit – tanító, angol nyelv

Tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán végeztem tanító szakon, angol műveltségterülettel. Alsó tagozatos osztályfőnökként matematikát, írást, olvasást tanítok. Mindezek mellett az idegen nyelvoktatásban veszek részt, illetve TSMT terapeutaként egyéni mozgásterápiás foglalkozásokat tartok. Fontosnak tartom, hogy óráimat az élmény- és tevékenységközpontúság határozza meg, ezáltal segítve a gyerekeket abban, hogy számukra a tanulás öröm legyen.

Madaras Rita – történelem, magyar, ének-zene

Diplomát az ELTE-BTK-n szereztem magyar-történelem tanári szakon, de a zene is fontos szerepet töltött be az életemben: hegedülni, majd gitározni tanultam. Meggyőződésem, hogy a zene nemcsak az életet teszi szebbé, hanem a tanulást is megkönnyíti.
Egy biztonságos, bizalmi légkör megteremtésére, ahol a gyerekek nyitottá válnak egymásra, valamint a tananyag elsajátítására.
A MOA suliban az tetszik, hogy van mód egymás megismerésére, illetve, hogy a kiscsoportos foglalkozások keretében lehetőség van gondolkodtatni, differenciálni és többféleképpen közelíteni a tananyaghoz. Osztályfőnökként a legfontosabbnak azt tartom, hogy mindenki megtalálja azt, amitől sikeresnek érezheti magát.

Berényi-Ács Gabriella – Logopédus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán végeztem logopédus tanár – pszichopedagógus terapeuta szakon. Az iskolában egyéni logopédiai foglalkozásokat tartok. Fontos számomra, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek az órákra és a közös munka mihamarabb sikerélményt adjon nekik.

Szabados Dóra – tanító

Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán, vizuális nevelés műveltségterületen szereztem. A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, komplex módszerekkel és egyéni odafigyeléssel, szeretném felébreszteni a gyerekek kíváncsiságát és tanulás iránti vágyát. A tantárgyak tudásanyaga természetes módon összefügg egymással, éppen ezért adott témákat felölelő projektekben tanítok. A differenciált tevékenységek mellett fontosnak tartom az együttműködésre való képesség fejlesztését. A tanórákon nagyrészt csoportokban, kooperatív módon dolgoznak a gyerekek, így megtapasztalják az egymásra figyelést, a szolidaritást, a felelősségvállalást, és az együtt alkotás örömét. Egyik fő célom, hogy a gyerekek az iskolában is jól érezzék magukat, és a tanulás egy felfedezés, öröm legyen számukra.

Thury Gábor-informatika, rendszergazda

Diplomámat Sárospatakon, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán, informatika műveltségi
területen szereztem. Informatika tanárként és rendszergazdaként dolgozom az intézményben.
Célom, hogy sikeres és boldog gyerekeket oktassak, neveljek sikerélmény alapú kreatív
módszerekkel. Az informatika a leginnovatívabb tantárgy, nagyon fontos, hogy ebben a digitális, virtuális világban
a Z generáció megtanulja hasznosan használni, ezeket az infokommunikációs eszközöket. Nagy hangsúlyt
fektetünk a robotika oktatásra, ezzel fejlesztve a legfontosabb készségeket pl a kreatív problémamegoldást.
Kompetenciáim közé tartozik még az iskola honlapjának és digitális naplójának a fejlesztése.

Vizi Tibor

vagyok, a Tibi megszólítást szeretem. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem biológia-természetismeret-történelem szakon. Később egyetemi tanulmányaimat biológiából is itt végeztem el a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. A biológiát tartom főszakomnak persze azért történelmet is szívesen tanítok. Fél évig voltam napközis tanár a Fazekas Gimnáziumban, 7,5 évig dolgoztam alma materemben a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolában, és az előző tanév második félévében érkeztem a MOA-ba. A biológián belül a növény-és állatvilágot preferálom, de a nagy sikerű Dr. House sorozatnak köszönhetően ma már az ember is érdekel és szívesen tanítom. Gyerekkori érdeklődésem a dinoszauruszok iránt a mai napig megmaradt, egyik diplomamunkám is velük foglalkozik. Másik szenvedélyem a túrázás. Ez ma már jórészt teljesítménytúrázást jelent, ami sporttevékenységnek is tekinthető, de évekkel ezelőtt az Országos és a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék Túrát is bejártam, filmet forgatva a vándorútról. Idén nyáron a sporttábor keretében néhány tanulóval ezért vállalkoztunk a kék túra egy kis szeletének bejárásába. 3 évig a Fővárosi Állat-és Növénykertben is dolgoztam önkéntesként, elég sok kulisszatitkot ismerek az állatkertről. A tanítás során célom egyrészt, hogy tanulóim jól érezzék magukat óráimon. A célom az érdeklődés felkeltése, motiválás, rácsodálkozás egyes jelenségekre. Ezért dolgoztam ki jó pár kísérletet előző munkahelyemen egy-egy jelenség látványos bemutatásához.

Siklódi István-Attila – ének-zene

Ének-zene tanári képzésemet Marosvásárhelyen szereztem a Művészeti Egyetem, zene
tanszékének, zenepedagógia szakán. Az elmúlt két évben népi ének tanárként, volt alkalmam
megismerni a pedagógia világát, öröm volt oktatni diákjaimat. Úgy gondolom közelebb
kerültem a gyerekek világához. A MOA Magániskola felsős csoportjaiban ének-zenét
oktatok. Kodály Zoltán szavaival élve, „Zene nélkül nincs teljes ember” úgy érzem ez
valóban így van. Az ének megadja a diáknak azt a szellemi, lelki és érzelmi fejlődést, amelye
szüksége van. Fontosnak tartom munkámat, hiszen a gyerekek egészséges fejlődéséhez
szükség van a művészeti nevelésre is.

Szabó Veronika Borbála– angol nyelv

New Jersey-ben, a Rutgers University bölcsészkarán szereztem diplomát lingvisztika
szakon, valamint az Oxford Seminars képzésén szereztem pedagógiai bizonyítványt. Örvendek
hogy tiszta forrásból tudom átadni az angol nyelvet és Amerikai kultúrát diákjaimnak hiszen az
Egyesült Államokban születtem és nőttem fel. Híve vagyok annak hogy játékokkal, énekekkel és
jó kedvvel bármit meg lehet tanulni.

Ábelovszki Róbert

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem rajz-földrajz szakos tanárként. Mindkét
terület a világ, és a környezetünk megismerése felé vezet minket, természetesen eltérő módon.
Sokszínű, izgalmas feladatokon keresztül, a digitális és multimédiás eszközöket felhasználva szeretem
a tanulókat elkalauzolni a vizuális kultúra, a természeti szépségek, országok, társadalmak érdekfeszítő
világába.
A tanulást és az alkotómunkát remek élménynek tartom. Vallom, hogy mindenkiben, gyermekben,
felnőttben egyaránt lakozik egy-egy művész, felfedező, tudós.
Jómagam is foglalkozom alkotóművészetekkel a grafika, festészet, és a digitális képalkotás területén.

Rend Melitta

Az alap-és a tanárképzést angol − magyar nyelv és irodalom szakon végeztem a kolozsvári Babeş−Bolyai
Tudományegyetemen, majd a jénai Friedrich Schiller Egyetemen angol nyelvészet szakirányon szereztem
mesterdiplomát. Célkitűzésem a gyermekközpontúság, a személyre szabottság és az innovatív, rugalmas
módszertan kialakítása. Úgy gondolom, a pedagógus legfontosabb küldetése az, hogy a diákok felé
fordulva és a kibontakoztatásukra törekedve, minél változatosabb, élményszerű módszerek által
segítsen önmagukra és a megszerezhető ismeretekre lelni, fejlődni.

Gregor Mónika

2003-ban végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakán, magyar nyelv és
irodalom műveltségi területen. Néhány, tanítással töltött év után úgy döntöttem, hogy
magyar nyelv és irodalomból egyetemi tanári képesítést is szerzek. Tanári diplomámat
2012-ben kaptam meg.
Miután kipróbálhattam magam olyan iskolákban, ahol igen magas volt az
osztálylétszám, rájöttem, hogy igazán érdemi oktató-nevelő munkát csak úgy lehet
végezni, ha kis létszámú tanulócsoportokkal foglalkozik egy pedagógus.
Számomra nagyon fontos, hogy az osztályomba járó minden egyes gyermekre
megfelelő időt tudjak fordítani, legyen szó a tananyag elsajátíttatásáról vagy egy
személyes beszélgetésről. A gyerekek egyéni igényeinek megfelelően állítom össze a
feladatokat egy-egy órán, illetve nagyon szeretek differenciáltan oktatni, hogy még
inkább alkalmazkodhassak a tanulók képességeihez. Előnyben részesítem a játékos
feladatokat, hiszen játszva tanulni a legjobb.

Honbolygó Klári

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán végeztem magyar nyelv és
irodalom, valamint történelem szakos tanárként.
Fontosnak tartom, hogy diákjaim képességeik legjavát hozzák ki magukból, ezét változatos
munkaformákat alkalmazok tanítási óráimon, segítő és elfogadó légkört kialakítva.
Magyartanárként elsődlegesnek tartom az olvasás szeretetének átadását,
történelemtanárként pedig a világra való nyitottságot és széles látókört igyekszem
biztosítani. Osztályfőnökként a közösségépítést tartom elsődleges feladatomnak.

Szabó Gabriella

Tanító, mozgásterapeuta, babaúszás oktató, úszóedző, AquaKontakt
terapeuta
A Pécsi Tudmányegyetem Illyés Gyula Főiskola Karán szereztem tanító diplomámat ember és
társadalom műveltségi területtel. Alsó tagozatos osztályfőnökként matematikát, olvasást,
nyelvtant, fogalmazást, testnevelést, ének-zenét, rajzot és technikát tanítok. Az általam
képviselt pedagógiában fontos szerepe van a játéknak, mozgásnak, egészséges táplálkozásnak.
A test és a szellem harmóniáját igyekszem megvalósítani a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe véve. Ép testben, ép lélek.
Gárdonyi Géza:Két katica-bogár (részlet)
A gyerek az öröm, a remény.
Gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van valami égi,
egész kedves valója olyan nékünk,
mint tavaszi vetés ígéret és gyönyörűség…

Takács Jácinta

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem német
nyelvtanári és török filológia szakos bölcsész diplomát.
Munkámban a legtöbb örömöt az adja, hogy testközelből lehetek tanúja és segítője a gyerekek
kibontakozásának. Hiszek abban, hogy mindenkivel meg lehet találni a közös hangot és a jó
együttműködés légköre biztosítja a jó tanulás alapját. Minden személy és minden idegen
nyelv egy-egy külön világ, s ezekben a világokban izgalmas közösen kalandozni, találkozni,
új ismereteket és készségeket szerezni.
Német nyelvet tanítok mindazoknak, akik az angol mellett egy második idegennyelv
tanulásába is belevágnak.

Vargáné Golda Luca – angol nyelv

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem angol (és hittan) szakos
tanárként. Számomra a tanítás azt jelenti, hogy igyekszem felfedezni és
megvilágítani a diákjaim talentumait, értékeit, és ez által próbálom kihozni belőlük a
lehető legtöbbet mind az angol nyelv területén, mind pedig emberileg. Osztályfőnök
is vagyok az iskolában amellett, hogy angol nyelvet tanítok alsó- és felső tagozaton.